Změny v integrovaných projektech ITI Olomoucké aglomerace

 

Posuzování změn v integrovaných projektech naplňujících strategii ITI OA probíhá obdobným způsobem jako u ostatních projektů v rámci standardních výzev. Podstatné změny se vždy řídí definicí podstatných změn v jednotlivých řídících dokumentech relevantních programů.

Žadatel/příjemce dokládá jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu vyjádření nositele ITI OA u změn popsaných níže (dle příslušeného operačního programu). Nositel ITI OA vydává vyjádření k podstatné změně na následujícím formuláři: Šablona Žádost o změnu integrovaného projektu.

Vyjádření nositele ITI k žádosti o změnu integrovaného projektu

Žadatel/příjemce ve formuláři vyplní příslušné identifikační údaje a parametry změny, vč. zdůvodnění. Návrh změny žadatel/příjemce zašle ke konzultaci na příslušného tematického manažera (např. elektronicky emailem) min. 10 pracovních dnů před jednáním Řídicího výboru ITI OA. Po vzájemném odsouhlasení zašle žadatel/příjemce nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním Řídicího výboru ITI OA naskenovaný formulář s podpisem oprávněné osoby e-mailem na příslušného tematického koordinátora. Následně doručí originál do 5 pracovních dnů od jeho odeslání e-mailem jedním z následujících způsobů:

 1. fyzicky na sekretariát ITI Olomoucké aglomerace (Magistrát města Olomouce, odbor dotačních projektů, Palackého 14, Olomouc) nebo
 2. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo,
 3. prostřednictvím datové schránky, včetně elektronického podpisu statutárního zástupce předkladatele, ID: kazbzri

Nositel ITI OA žádost o změnu integrovaného projektu posoudí a v případě, že se jedná o podstatnou změnu projektu, která:

 1. zvyšuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt
 2. zvyšuje celkové způsobilé výdaje projektu
 3. prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,
 4. snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
 5. mění (zpožďuje) finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky),

vydá žadateli/příjemci vyjádření Řídicího výboru ITI OA. Upozorňujeme žadatele/příjemce, že jednání ŘV ITI se konají přibližně jednou měsíčně. Termíny jednání Řídicího výboru ITI OA jsou uvedeny zde. 

Nositel ITI OA nemůže žadateli/příjemci garantovat projednání žádosti o změnu v integrovaném projektu na ŘV ITI OA v případě, že bude doručena elektronicky (s podpisem oprávněné osoby) ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před zasedáním ŘV ITI OA, a případně, že nebude v dostatečném předstihu konzultována s nositelem ITI (min. 10 pracovních dnů před jednáním ŘV ITI OA)

V případě, že se jedná o podstatnou změnu projektu, která:

 1. snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
 2. snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
 3. mění (urychluje) finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky),
 4. zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
 5. zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

stanovily řídicí orgány IROP, OPD a OP VVV ve své řídicí dokumentaci, že žadatel/příjemce za této situace dokládá namísto „vyjádření Řídicího výboru ITI OA k žádosti o změnu integrovaného projektu“ jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu „vyjádření manažera ITI, že podstatná změna nezakládá změnu vyjádření řídicího výboru ITI“ (pozn.: U ostatních operačních programů, tj. OP PIK, OP ŽP a OPZ, řídicí orgány doposud nestanovily možnost vydání „vyjádření manažera ITI“ a proto se ke všem změnám v projektech bude vyjadřovat ŘV ITI.).

V tomto případě vydá nositel ITI OA vyjádření manažera ITI OA k požadované změně zpravidla do 5 pracovních dnů od doručení podepsané verze formuláře. I v tomto případě platí, že žadatel/příjemce zašle návrh změny ke konzultaci na příslušného tematického koordinátora (např. elektronicky e-mailem) min. 10 pracovních dnů před dnem, kdy by mělo dojít k vydání vyjádření manažera ITI.

Signatář žádosti o změnu svým podpisem následně stvrzuje, že finalizovaná žádost o změnu v ISKP14+ se ve všech parametrech shoduje s tou, kterou předložil k vyjádření nositeli IN. Řídicí orgán při svém rozhodování o změně integrovaného projektu přihlédne ke stanovisku ŘV ITI (popř. manažera ITI), nicméně toto stanovisko není pro řídicí orgán závazné a konečné rozhodnutí o změně integrovaného projektu je plně v kompetenci příslušného řídicího orgánu. 

Jestliže změna integrovaného projektu zakládá změnu integrované strategie, předloží nositel ITI žádost o změnu integrované strategie na příslušný ŘO a až po jejím schválení bude vydáno nositelem ITI OA vyjádření Řídícího výboru ITI OA.

U ostatních změn (definovaných příslušným operačním programem a neuvedených v tomto textu výše) nedokládá žadatel/příjemce žádné vyjádření nositele ITI.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace