Přehled článků

Veřejné projednání návrhu Integrované strategie ITI

04.06.2021

Jak jsme Vám již avizovali, dne 8. 6. 2021 proběhne ve Velkém zasedacím sálu Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Olomouc) veřejné projednání návrhu Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace, pozvánku najdete ZDE. V tomto článku najdete podklady pro veřejné projednání:

Jednání pracovních skupin

24.11.2020

Zápisy z jednání pracovních skupin pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie ITI OA 2021 - 2027

 

 • Pracovní skupina č. 1 "Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce" 

Zápis PS1 20. 11. 2019

Prezenční listina PS1 20. 11. 2019

Zápis PS1 17. 2. 2021

Prezenční listina PS1 17. 2. 2021

Zápis PS1 11. 5. 2021

Prezentace PS1 11. 5. 2021

Prezenční listina PS1 11. 5. 2021

Zápis PS1 15. 6. 2021

Prezenční listina PS1 15. 6. 2021

Prezentace PS1 15. 6. 2021

Zápis PS1 15. 9. 2021

Prezenční listina PS1 15. 9. 2021

Prezentace PS1 15. 9. 2021

Zápis PS1 8. - 16. 12. 2021 per rollam

 

 

 • Pracovní skupina č. 2 "Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky" 

Zápis PS2 19. 11. 2019

Prezenční listina PS2 19. 11. 2019

Zápis PS2 17. 2. 2021

Prezenční listina PS2 17. 2. 2021

Zápis PS2 12. 5. 2021

Prezentace PS2 12. 5. 2021

Prezenční listina PS2 12. 5. 2021

Zápis PS2 16. 6. 2021

Prezentace PS2 16. 6. 2021

Prezenční listina PS2 16. 6. 2021

Zápis PS2 2. 9. 2021

Prezenční listina PS2 2. 9. 2021

Prezentace PS2 2. 9. 2021

Zápis PS2 8. - 16. 12. 2021 per rollam

 

 • Pracovní skupina č. 3 "Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života" 

Zápis PS3 20. 11. 2019

Prezenční listina PS3 20. 11. 2019

Zápis PS3 19. 2. 2021

Prezenční listina PS3 19. 2. 2021

Zápis PS3 13. 5. 2021

Prezentace PS3 13. 5. 2021

Prezenční listina PS3 13. 5. 2021

Zápis PS3 17. 6. 2021

Prezentace PS3 17. 6. 2021

Prezenční listina PS3 17. 6. 2021

Zápis PS3 15. 9. 2021

Prezentace PS3 15. 9. 2021

Prezenční listina PS3 15. 9. 2021

Zápis PS3 8. - 16. 12. 2021 per rollam

Pracovní skupiny

24.11.2020

Pracovní skupiny pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace

 

Jednání řídicího výboru

24.11.2020

10. 11. 2021

Dne 10. 11. 2021 se konalo 6. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), tentokrát ve Šternberku. V rámci jednání ŘV ITI OA byla projednána integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027, průběh zpracovávání integrované územní Strategie ITI OA pro období 2021-2027 a návrh alokace ITI OA v OP JAK pro období 2021-2027.Před samotným zasedáním se členové ŘV zúčastnili exkurze do vývojového centra společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., které bylo financováno prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) Olomoucké aglomerace. Následně se sešli v kulturním domě ve Šternberku, kde proběhlo zasedání. 6. zasedání ŘV ITI OA bylo zahájeno prezentací MMR ORP ohledně přípravy ČR na nové programové období EU 2021-2027, dále byly poskytnuty informace o Modernizačním fondu a Národním plánu obnovy. V dalším bodě byla představena integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 zástupci příslušných stakeholderů. Zasedání završila prezentace procesu rozdělování alokace mezi jednotlivé ITI v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj 2021-2027

29. 9. 2021

Dne 29. 9. 2021 se konalo páté jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (RV ITI OA). V rámci 5. jednání pak byly rovněž projednány změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA. Dále byla představena možná integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 a členové ŘV ITI OA byli seznámeni s aktuálním průběžným stavem absorpční kapacity OA v jednotlivých operačních programech pro období 2021-2027.

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

25. 8. 2021

Dne 25. 8. 2021 se konalo čtvrté jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). ŘV ITI OA projednal záležitosti týkající nového programového období 2021 - 2027. Na řídícím výboru byly představeny alokace jednotlivých operačních programů. Poté byla představena absorpční kapacita Olomoucké aglomerace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021 -2027 (aktuální průběžný stav). V poslední části ŘV projednal přípravu samotné Integrované strategie ITI OA, konkrétně návrh implementační části a vazeb strategie na strategické dokumenty. 

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

23. 6. 2021

Dne 23. 6. 2021 se konalo třetí jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). ŘV ITI OA projednal záležitosti týkající nového programového období 2021 - 2027. ŘV ITI OA vzal na vědomí návrh alokace na aktivity IROP ze strany MMR. Na Olomouckou aglomeraci, která je zařazená do méně rozvinutých regionů připadá z IROP kolem 2 mld. Kč. Dále byly členům ŘV představeny integrované rysy Strategie Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. Strukturu Strategie Olomoucké aglomerace 2021-2027 rozdělené do integrovaných řešení najdete ZDE. ŘV ITI OA odsouhlasil logický rámec přípravy integrovaných řešení. V dalším bodě jednání byli členové ŘV ITI OA seznámeni s průběhem zpracování Implementační části integrované územní strategie.

Zápis ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

26. 5. 2021

Dne 26. 5. 2021 se konalo druhé jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA).  ŘV ITI OA projednal záležitosti týkající nového programového období 2021-2027. Jednání bylo zahájeno odsouhlasením nového člena ŘV ITI OA (v roli hosta), kterým se stane pan Mgr. Štěpán Sittek z Arcibiskupství Olomouc. Arcibiskupství Olomouc bylo zapojeno do ŘV ITI OA, protože se jedná o organizaci, která je významným partnerem v oblasti památkové péče a sociálních služeb. V dalším bodě jednání vzal ŘV ITI OA na vědomí změny ve složení členů pracovních skupin pro přípravu strategie ITI. Konkrétně v pracovní skupině č. 1 „Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce“ Národní pedagogický institut ČR (krajské pracoviště Olomouc) změnil svého zástupce   (Mgr. Dušana Vitoula nahradila paní Dagmar Sobotková). V pracovní skupině č. 3 „Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života“ Technické služby města Olomouce, a.s., změnily svého zástupce Ing. Pavla Musila, kterého nahradil Ing. Pavel Dostál, ředitel Technických služeb města Olomouc, a.s. Hlavním bodem jednání bylo představení první verze dokumentu Strategický rámec Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027 zpracovatelem integrované strategie OA členům ŘV ITI OA. 

Zápis z jednání ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

24. 3. 2021

Dne 24. 3. 2021 se konalo první zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie integrované územní investice Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA) týkající se přípravy integrované strategie na období 2021-2027. Zároveň šlo o první online jednání ŘV ITI OA jako takové. Tématem jednání bylo představení Analytické části Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027 externím zpracovatelem ISg 21+.

Zápis z jednání ŘV ITI OA

Prezenční listina ŘV ITI OA

Usnesení ŘV ITI OA

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace

24.11.2020

Řídicí výbor pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace

Plánované termíny následujících jednání Řídicího výboru ITI OA:

 • 19. 1. 2022
 • 23. 2. 2022

ve 13 hodin.

Členové s hlasovacím právem

 • Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce
 • JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora SMOl
 • Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora SMOl
 • Ing. Otakar Bačák, náměstek primátora SMOl 
 • Petr Macek, člen Zastupitelstva města Olomouce
 • Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova
 • Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora statutárního města Prostějova
 • Ing. Petr Měřínský, primátor statutárního města Přerova
 • Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora statutárního města Přerova
 • Mgr. Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 • Mgr. Dalibor Horák, náměstek hejtmana, radní města Uničova
 • Jiří Kudláček, starosta města Hranic
 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii a vnější vztahy UP a statutární zástupce rektora
 • Ing. Marek Podlaha, předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje
 • Helena Chalánková, ředitelka okresní hospodářské komory V Prostějově
 • Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva DPMO, a.s. 
 • Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR
 • Ing. Michal Servus, ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR 
 • Ing. Stanislav Orság, starosta města Šternberk
 • Viktor Kohout, starosta města Litovel
 • Mgr. Ondřej Vlček, místostarosta města Lipník nad Bečvou
 • Ing. Michal Obrusník, starosta města Konice
 • Ing. Radim Sršeň, Ph.D., nevolněný člen Rady Olomouckého kraje 

Členové v roli hosta

 • Mgr. Bc. Štěpán Sittek, Arcibiskupství Olomouc

Řídicí struktura

24.11.2020

Harmonogram přípravy strategie ITI Olomoucké aglomerace na období 2021-2027 a integrovaná řešení

25.08.2020

Představujeme vám přibližný harmonogram přípravy integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace, který se odvíjí od komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj i s dalšími řídicími orgány operačních programů.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace