47. a 2. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

02.06.2021

Dne 26. 5. 2021 se konalo 47. a 2. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). 2. jednání ŘV ITI OA se týkalo záležitosti nového programového období 2021-2027. V rámci 47. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se období 2014-2020. 

2. jednání ŘV ITI OA bylo zahájeno odsouhlasením nového člena ŘV ITI OA (v roli hosta), kterým se stane pan Mgr. Štěpán Sittek z Arcibiskupství Olomouc. Arcibiskupství Olomouc bylo zapojeno do ŘV ITI OA, protože se jedná o organizaci, která je významným partnerem v oblasti památkové péče a sociálních služeb.

V dalším bodě jednání vzal ŘV ITI OA na vědomí změny ve složení členů pracovních skupin pro přípravu strategie ITI. Konkrétně v pracovní skupině č. 1 „Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce“ Národní pedagogický institut ČR (krajské pracoviště Olomouc) změnil svého zástupce  (Mgr. Dušana Vitoula nahradila paní Dagmar Sobotková). V pracovní skupině č. 3 „Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života“ Technické služby města Olomouce, a.s., změnily svého zástupce Ing. Pavla Musila, kterého nahradil Ing. Pavel Dostál, ředitel Technických služeb města Olomouc, a.s.

Hlavním bodem jednání bylo představení první verze dokumentu Strategický rámec Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027 zpracovatelem integrované strategie OA členům ŘV ITI OA. 

V rámci 47. jednání se ŘV ITI OA věnoval záležitostem týkající se současného programového období 2014-2020.

Nejdříve vzal ŘV ITI OA na vědomí změny ve složení členů pracovních skupin pro realizaci strategie ITI OA. Konkrétně v pracovní skupině č. 1 „Vzdělávání“ Národní pedagogický institut ČR (krajské pracoviště Olomouc) změnil svého zástupce (Mgr. Dušana Vitoula nahradila paní Dagmar Sobotková). V pracovní skupině č. 5 „Životní prostředí“ Technické služby města Olomouce, a.s., změnily svého zástupce Ing. Pavla Musila, kterého nahradil Ing. Pavel Dostál, ředitel Technických služeb města Olomouce, a.s.

Dále byla ŘV ITI OA odsouhlasena úprava hodnot monitorovacích indikátorů v rámci změny č. 11 ISg ITI OA. Změna souvisí s realokací opatření ISg financovaných z IROP (projednána na 46. zasedání). Celou změnu strategie najdete zde.

Posledním bodem, který ŘV ITI OA projednal, bylo vyhlášení posledních výzev nositele ITI OA v programovém období 2014-2020. Jedná se o výzvu č. 62 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol IV., výzvu č. 63 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury IV., výzvu č. 64 Zvyšování bezpečnosti v dopravě II. a výzvu č. 65 Rozvoj kulturního dědictví III. Všechny tyto výzvy budou vyhlášeny v polovině června 2021. V rámci výzev 62, 63, 64 a 65 dojde k  zavedení nového kritéria pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou Strategií ITI OA. Kritérium spočívá v podmínce ukončených zadávacích a výběrových řízení jako nezbytného předpokladu pro předložení projektového záměru do výzvy nositele ITI. Připomínáme podmínku povinné konzultace projektového záměru s příslušným tematickým koordinátorem.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace