46. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

05.03.2021

Dne 24. 2. 2021 se konalo 46. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Program jednání byl rozdělen do 7 bodů.

Po zahájení jednání a přivítání účastníků bylo schváleno rozšíření pracovní skupiny pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace 21+ č. 2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky. Pracovní skupina byla konkrétně rozšířena o zástupce České konference rektorů paní doc. PhDr. Hanu Marešovou, Ph.D, MBA, která je zároveň prorektorkou pro strategické plánování a kvalitu UPOL. Dále o zástupce Rady vysokých škol pana doc. Mgr. Jiřího Langera, Ph.D místopředsedu Rady vysokých škol a ředitele Ústavu speciálněpedagogických studií UPOL a pana Mgr. Tomáše Dostála, RIS3 manažera Olomouckého kraje.

Navýšen byl také počet členů samotného ŘV ITI OA. Nově byl jmenován členem pan Ing. Michal Servus, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který bude zastupovat oblast životního prostředí. Zároveň bylo navrženo rozšíření ŘV ITI OA o dalšího zástupce za Olomoucký kraj.

V dalším bodě jednání došlo k aktualizaci statutu a jednacího řádu ŘV OA a jednacího řádu Pracovních skupin ŘV OA pro realizaci Strategie OA. Současně byl vydán nový Statut a Jednací řád Pracovních skupin pro přípravu Strategie Olomoucké aglomerace 2021-2027. Aktuální jednací řády a statuty najdete na webových stránkách nositele ITI OA www.olomoucka-aglomerace.eu.

ŘV ITI OA projednal a vydal vyjádření o souladu projektovému záměru MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP, jehož žadatelem je Statutární město Olomouc.

ŘV ITI OA také projednal návrh realokace opatření integrované strategie financovaných z IROP pro poslední výzvy nositele ITI OA, harmonogram výzev Strategie ITI Olomoucké aglomerace na rok 2021, který najdete zde, výstupy z jednání k absorpční kapacitě OA s Řídicími orgány IROP2, OPD, OPŽP a OP TAK 2021+ a návrh rozdělení alokace v IROP21+.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace