ROZHOVOR: V Olomoucké aglomeraci budou vytvořena dotovaná pracovní místa

31.03.2020

Nezaměstnané osoby 50+ budou podpořeny díky finančním zdrojům ITI Olomoucké aglomerace. Projekt, jež realizuje společnost Efekt plus vytvoří dotovaná pracovní místa až ve výši 15 tisíc korun. Více o projektu „Nová šance 50 plus – zkušeností o krok vpřed“ se dočtete v rozhovoru s Antonínem Indrákem, ředitelem společnosti. 

Čím se zabývá společnost Efekt plus?

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí, jež má dlouholetou zkušenost v sektoru zdravotnictví i v ostatních veřejných sektorech, v komerční oblasti, vnitrofiremním vzdělávání českých i zahraničních společností včetně poradenství. Věnujeme se jak individuálnímu tak i skupinovému poradenství, koučinku, diagnostice, psychologickému poradenství a dalším aktivitám.

Mohl byste představit realizovaný projekt?

Cílem projektu je posílení pracovní integrace osob starších 50 let v rámci Olomoucké aglomerace. Zvolené klíčové aktivity povedou k začlenění těchto osob na trh práce.

O jakých klíčových aktivitách je řeč?

Projekt je složen z jedenácti klíčových aktivit. Od samotného výběru uchazečů, bilanční diagnostiky, zprostředkování zaměstnání, zřízení pracovních míst až po osobnostní rozvoj, evaluaci apod.

Zmínil jste zřízení pracovních míst. Jak tato aktivita bude probíhat?

Bude se jednat o společensky účelná pracovní místa, která bude možno vytvářet po dohodě se zaměstnavateli. Zaměstnavatelé mohou vytvořit pracovní pozice, které potřebují. Jediné, co musí splnit, je obsazení z řad cílové skupiny projektu, tedy osoby, kterým je 50 a více let. 

Bude zřízení tohoto místa dotováno?

Ano. Měsíční výše příspěvku na jedno vyhrazené pracovní místo bude ve výši maximálně 15 000 Kč. Příspěvek bude poskytnut po dobu 6 měsíců s podmínkou, že pracovní poměr se uzavře minimálně na dobu 1 roku.

Na koho se může zaměstnavatel obrátit?

V případě zájmu o zřízení dotovaného pracovního místa s finanční podporou projektu nás zaměstnavatel může kontaktovat na adrese [email protected].

Proč jsou Vaší cílovou skupinou právě lidé ve věku 50 a více let?

Výběr této cílové skupiny vychází z identifikovaných problémů Olomoucké aglomerace. Nezaměstnaní lidé nad 50 let tvoří jednu z nejohroženějších skupin na trhu práce. To prokazují statistiky Úřadu práce. Projekt tak odráží potřeby trhu práce. Vyšší věk je zásadním faktorem znesnadňujícím uplatnění těchto lidí a případná ztráta zaměstnání může znamenat závislost na sociálním systému.

Máte v projektu zařazeny také rekvalifikace?

Ano, máme. Když jsem v průběhu nastavování aktivit mluvil se zástupcem Úřadu práce, tvrdil, že o rekvalifikace není zájem. Realita je jiná. Po deseti setkáních, která byla dosud zrealizována (po 10 až 15 lidech) jsme zjistili, že 50 % lidí nemá udělané rekvalifikace a 70 % lidí má o ně zájem.

V jaké fázi se nyní projekt nachází?  

Všechny aktivity jsou prolnuty. Od listopadu loňského roku probíhá mapování uchazečů a současně pracujeme na bilanční diagnostice. Zároveň již také probíhají motivační pohovory s některými lidmi, kdy nastavujeme jejich kariérní plán.

Kde tato setkání probíhají?

Probíhají v rámci vymezeného území Olomoucké aglomerace. Doposud jsme navštívili města Olomouc, Uničov, Litovel, Přerov a Šternberk.

Považujete projekt v něčem za specifický?

V rámci povinné klíčové aktivity „Vstupní motivační kurz“ jsme zařadili metodu Mindfulness, neboli všímavost. Jde o soubor technik, jejichž výsledkem je lepší zvládání stresu a únavy v každodenním životě. Metodu využívají již některé společnosti v rámci péče o zaměstnance. Zaměstnanec se cítí lépe, podává vyšší výkon, lépe se koncentruje apod.

Proč jste zařadili tuto metodu do projektu? Co Vás k tomu vedlo?

Dle pozitivních účinků, které aplikace metody přináší, považuji implementaci této aktivity do projektu za klíčovou. Pro vybranou cílovou skupinu je důležité, aby se před nástupem do nového zaměstnání cítili dobře, bez stresu a celkově byli v dobrém psychickém stavu. Stres je v poslední době aktuálním tématem.

Jak byste popsal uchazeče, se kterými jste se v rámci projektu doposud setkal?  

Jsou vstřícní, milí, otevření a aktivní. Dvacet procent z nich jsou lidé právě ve špatném psychickém stavu.

Jak bude probíhat práce s těmito lidmi?

Nejdříve s nimi proběhnou individuální konzultace. Budeme je muset terapeuticky ošetřit předtím, než se pustíme do bilanční diagnostiky a dalších plánovaných klíčových aktivit.

Převažují lidé se základním vzděláním? Jedná se více o ženy nebo muže?

Nikoliv. Jsem překvapený, že to jsou vysokoškoláci, lidé s manažerskou profesí, tlumočníci apod. Myslel jsem, že to budou lidé se základním vzděláním, ale ne. Je to takový mix. Genderově převažují ženy.

Proč si myslíte, že je žen více?

To nedokážu posoudit, ale dle mého názoru je vysoce pravděpodobná souvislost s fyziologickými, například hormonálními změnami v tomto věku. Je také možné, že muži, kteří si pružnost, kreativitu a motivaci k práci udrželi, si spolu s nimi udrželi i pracovní místo. Pak by tato situace mohla vypovídat o znevýhodnění žen na trhu práce. Evidujeme velké procento žen 50+, které mají děti na střední škole. Jsou to ženy, které měly děti v pozdějším věku.  

V rámci úspěšné realizaci projektu musíte splnit nastavené indikátory. Myslíte si, že bude snadné jich docílit?

Před samotnou prezentací na Úřadu práce jsem měl vážné obavy, že se nám indikátory nepodaří naplnit. Avšak byl jsem mile překvapen. V současné době máme za sebou sedm setkání s naší vybranou cílovou skupinou. Po těchto setkáních máme pro první rok již 50 % účastníků vybráno. Naopak si myslíme, že budeme muset uchazeče odmítat.

Proč jste se rozhodli financovat tento projekt přes nástroj ITI (a ne přes jiný program, nástroj, národní výzvu)?

Důvodem financování projektu prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace je především možnost realizovat projekt jako větší strategický záměr, který může reagovat daleko více na konkrétní problémy tohoto regionu, dále možnost užší provázanosti a spolupráce se subjekty z tohoto území.  Národní výzvy jsou zaměřené vždy na širší témata a my chceme být přece jen blíž našemu městu, jeho obyvatelům a nejbližšímu okolí.

Jak byste ohodnotil nástroj ITI?

Nástroj jako takový shledávám užitečný, avšak co se administrativy týče, je to do jisté míry náročné. V průběhu realizace projektu musíme dokládat zprávy o plnění atd. Pokud bych měl hodnotit spolupráci se zástupci Olomoucké aglomerace, setkal jsem se vždy s profesionalitou, fundovaností, vstřícným postojem a lidským přístupem. Nemůžu říct nic špatného. Byl jsem sám příjemně překvapen.

Šel byste do toho znovu?  I přes administrativní zátěž?

Určitě ano.

V rámci ITI se integrujete na jiné projekty. Jakou spolupráci jste navázali v rámci tohoto kritéria?

Projekt je zatím v úvodní fázi. Pozitivní dopad spolupráce zatím nedokáži posoudit. Nicméně spolupráce při navazování kontaktu byla vstřícná. Mezi partnerem jsme našli propojení, věřím tedy v pozitivní výsledek.

Doporučujete potenciálním předkladatelům financovat projekty přes ITI?

Určitě.  Přestože, jak jsem zmínil, jsou projekty doprovázeny administrativou, finanční podpora je ale pro podnikatele velkou pomocnou rukou při financování projektu.

Více o projektu se dočtete na http://50plus.efekt-plus.cz/subdom/50plus/

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace