Návštěva zástupců Opolské aglomerace v Olomouci

18.10.2018

Začátkem měsíce října bylo město Olomouc poctěno návštěvou zástupců ze Sdružení Opolské aglomerace. Jejich návštěva zrcadlově navázala na červnový výjezd představitelů Olomoucké aglomerace a zástupců její implementační struktury do Opole.

Cílem studijní cesty bylo především představení integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, prohloubení spolupráce mezi záchrannými sbory působícími v česko-polském pohraničí, výměna zkušeností se zaváděním nástroje ITI/ZIT a rozvoj vzájemné spolupráce v rámci mezinárodních projektů (URBACT, INTERREG EUROPE aj.).                                                                                                               

Studijní cesta se uskutečnila jakožto jedna z dílčích aktivit realizovaných v rámci projektu „Společně pro rozvoj aglomerace“ (INTERREG V-A, Operačního program Česko-Polské přeshraniční spolupráce, prioritní osa 4), jehož vedoucím partnerem je Sdružení Opolská aglomerace a partnery na české straně jsou Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy a Statutární město Olomouc (Nositel ITI Olomoucké aglomerace).

Návštěva byla primárně určena pro zástupce ITI (polsky ZIT) Opolské aglomerace (včetně ředitele Piotra Dancewicze), zúčastnili se jí starostové obcí (gmin) ze zázemí Opole, představitelé polského Ministerstva investic a rozvoje, zástupci dalších čtyř polských aglomerací, členové implementační struktury IT OA a zástupci vybraných institucí.

Program cesty byl uspořádán v koordinaci se zástupci Nositele ITI Olomoucké aglomerace, zástupci města Olomouce a Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, kteří se jednotlivých bodů aktivně účastnili.

Opolské zástupce přivítali náměstci primátora dr. Ladislav Šnevajs (místopředseda řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace) a dr. Martin Major (člen ŘV ITI OA).

Stěžejním bodem studijní cesty byla komplexní návštěva Hasičského záchranného sboru (HZS) Olomouckého kraje včetně operačního střediska linky 112, hasičské techniky apod. Zástupcům Opolské aglomerace představil plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. (náměstek ředitele HZS pro úsek IZS a OPŘ) hlavní rozdíly mezi fungováním záchranného a integrovaného záchranného systému v Polsku a ČR. Podrobně rozebral potenciální krizové situace včetně jejich kategorizace vzhledem k důležitosti, resp. k velikosti území, které je ohroženo (opět včetně souvisejících kompetencí dotčených složek/osob krizového štábu). Plk. Ošlejšek také zmínil realizaci česko-polských projektů (INTERREG, česko-polská přeshraniční spolupráce), na kterých se HZS aktivně podílí. Projekt „Bezpečné pohraničí“ dokonce patří mezi tzv. vlajkové projekty operačního programu českopolské přeshraniční spolupráce.

Polským kolegům byla Ing. Janem Langrem představena také role města v integrovaném záchranném systému, nejvýznamnější rizika, která město Olomouc ohrožují a řešení krizových situací.

V rámci naplánovaného programu studijní cesty navštívili polští kolegové také vybrané zbrojnice Sborů dobrovolných hasičů (SDH Topolany, SDH Chválkovice) a prohlédli si evakuační centrum Olomouce. V průběhu návštěvy byly Opolským zástupcům představeny taktéž ukázky některých realizovaných projektů v Olomoucké aglomeraci, jakožto Obnova kulturní památky olomoucké radnice, Revitalizace kaple sv. Anny, Revitalizace kostela sv. Mořice nebo Modernizace tramvajové tratě 1. máje.

Během návštěvy polští kolegové představili projekt v rámci programu URBACT, ve kterém jsou zapojeni v roli partnera (lead partnerem je město Sevilla). Samotný projekt řeší optimalizaci třídění odpadů ve vybraných městech včetně logistiky svozu odpadů a jejich dalšího využití. Projektoví partneři se dohodli na možnosti společné přípravy projektu v případě, že výzva bude vyhlášena v zajímavých tématech pro Opolskou i Olomouckou aglomeraci.

Dalším diskutovaným tématem během návštěvy byl společný web a jeho obsahové plnění, které by mělo proběhnout na podzim roku 2018. Měl by obsahovat především tzv. vlajkové projekty obou aglomerací, přehled implementační struktury ITI/ZIT v Olomouci a Opoli, základní charakteristiky o území obou aglomerací, statistiky alokací na příslušná strategická opatření nebo statistiky čerpání finančních prostředků, vyhlášených výzev, realizovaných prostředků apod.

Všeobecně byla tato studijní cesta velkým přínosem pro obě strany.

 

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace