18. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

15.05.2018

14. 5. 2018 se v 14:00 konalo 18. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

V rámci zasedání došlo k vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev:

  • č. 20 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy
  • č. 29 Aplikace
  • č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce
  • č. 35 Předaplikační výzkum II

Řídicí výbor také projednal nový Harmonogram výzev ITI Olomoucké aglomerace, který najdete zde.

ŘV ITI dále projednal změnu výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 20 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy. Tato změna reaguje na změnu výzvy řídicího orgánu Operačního programu doprava č. 40, ve které došlo k prodloužení termínů výzvy (více zde). Ve výzvě nositele ITI OA došlo k prodloužení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny do 4. 7. 2019 a doplnění termínů konání pracovních skupin. Změna je účinná od 17. 5. 2018 a bude vyvěšena na našich webových stránkách v sekci Výzvy nositele ITI v den její účinnosti.  

Dalším bodem programu jednání ŘV ITI OA bylo vyhlášení dalších výzev nositele ITI OA, které byly následně projednány Radou města Olomouce dne 15. 5. 2018. Jedná se o následující výzvy:

  • Výzva č. 32 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu III. Cílem výzvy je podpora výstavby a modernizace infastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy). Výzva bude vyhlášena 17. 5. 2018.
  • Výzva č. 34 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení II. V rámci této výzvy budou podporovány projekty zaměřené na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (např.: komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi). Výzva bude vyhlášena 16. 5. 2018.
  • Výzva č. 36 Nemovitosti II.  Cílem výzvy je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání v Olomoucké aglomeraci umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců. Výzva bude vyhlášena 16. 5. 2018.
  • Výzva č. 37 Inovace – Inovační projekt II.  Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti firem Olomoucké aglomerace a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Výzva bude vyhlášena 16. 5. 2018
  • Výzva č. 38 Potenciál II. Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. Výzva si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Výzva bude vyhlášena 16. 5. 2018.
  • Výzva č. 39 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy III. V této výzvě bude podporována výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. Výzva bude vyhlášena 17. 5. 2018.

Jednotlivé výzvy a jejich specifika najdete v den jejich vyhlášení na našich webových stránkách v sekci Výzvy nositele ITI.   

Další jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace se bude konat 18. 6. 2018.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace