17. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

28.03.2018

26. 3. 2018 se v 14:00 konalo 17. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

V rámci zasedání došlo k vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev:

  • č. 21 Inovace – Inovační projekt
  • č. 22 Nemovitosti
  • č. 23 Potenciál
  • č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury II

ŘV ITI dále projednal další výzvu nositele ITI Olomoucké aglomerace. Jedná se o výzvu č. 35 Předaplikační výzkum II z OP VVV. Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Výzva byla vyhlášena 28. 3. 2018 v 10:00 hodin.

Dále byl na jednání ŘV ITI OA projednán pokrok ve spolupráci mezi Olomouckou aglomerací a Sdružením Opolská aglomerace (Polsko). Olomoucká aglomerace jako jediná v České republice intenzivně spolupracuje (od roku 2016) se Sdružením Opolská aglomerace. Tato instituce představuje jednu z 16 aglomerací odpovědných za implementaci integrovaných teritoriálních investic v Polsku. Oba nositelé ITI, z Olomouce i Opole, sdílejí příklady dobré praxe při realizování integrovaných projektů, spolupráci navíc prohlubují prostřednictvím realizace konkrétních společných projektů, workshopů aj. setkání. V současné době se nositel ITI Olomoucké aglomerace podílí na řešení česko-polského projektu (vedoucím partnerem projektu je Sdružení Opolská aglomerace) pod názvem „Společně pro rozvoj aglomerací“.

Projekt navazuje na předchozí formy spolupráce mezi oběma nositeli ITI a jeho hlavním cílem je sdílení pozitivních příkladů implementace integrovaných strategií na úrovni obou zmíněných aglomerací – Opolské i Olomoucké. Jednotlivé aktivity jsou koncipovány tak, aby přispěly jednak k intenzifikaci spolupráce obou partnerů v rámci implementace integrovaných nástrojů, ale i v obecnější rovině k prohloubení společenského a hospodářského rozvoje Opolské a Olomoucké aglomerace. Během realizace projektu také dojde ke srovnání procesů implementace na obou stranách hranice, představení konkrétních projektů včetně zhodnocení jejich pozitivních dopadů na rozvoj území aglomerace. Sdílení příkladů dobré praxe z obou aglomerací by mělo přispět k efektivnějšímu nastavení integrovaných strategií v následujícím plánovacím období EU.

Projekt byl podpořen v rámci dotačního titulu INTERREG VA Česká republika-Polsko, zapojení Nositele ITI Olomoucké aglomerace (SMOl), zaměření a aktivity projektu schválila Rada města Olomouce na svých jednáních dne 13. 9. 2016 a 10. 5. 2017. SMOl/nositel ITI Olomoucké aglomerace je zapojen do projektu jako partner bez finanční účasti. Vlastní projektová žádost byla předložena prostřednictvím systému MS2014+ dne 15. 5. 2017, na konci roku 2017 byl projekt schválen, doporučen k financování a vlastní realizace byla zahájena dne 1. 2. 2018, ukončení projektu je plánováno na leden 2020.

Další jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace se bude konat 14. 5. 2018.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace