Avízo výzvy Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce

13.03.2018

V pátek bude vyhlášena již druhá výzva na podporu začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce z OP Zaměstnanost. V této výzvě došlo k rozšíření cílové skupiny, cílovou skupinu tedy tvoří uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let (vč. studentů posledních ročníků SŠ a VŠ)​ a nově také ve věku 50 a více let.

Výzva je vyhlášena do začátku října 2018 a je koncipována jako průběžná, tj. z důvodu možnosti vyčerpání alokace doporučujeme podat projektový záměr, co nejdříve. 

Veškeré dotazy Vám zodpoví tematická koordinátorka Jitka Gregorová, mob. 731 695 498 email: jitka.gregorova@olomouc.eu

Náležitosti výzvy:

 • vyhlášení výzvy a zahájení příjmu projektových záměrů: 16. 3. 2018
 • ukončení výzvy: 1. 10. 2018
 • alokace výzvy: 79 061 959 Kč
 • míra podpory z Evropského sociálního fondu: 85 % (spolufinancování ze státního rozpočtu až 15 %)
 • min. a max. výše celkových způsobilých nákladů: 5 mil. Kč až 25 mil. Kč
 • realizace projektu na území Olomoucké aglomerace
 • oprávnění žadatelé (min. 60 % žadatele a partnerů  - v případě zapojení partnera/ů - má sídlo na území Olomoucké aglomerace. V případě projektu bez partnera/ů má žadatel sídlo na území Olomoucké aglomerace):
 1. Obce a jim zřizované organizace
 2. Dobrovolné svazky obcí
 3. Vzdělávací a poradenské instituce
 4. Nestátní neziskové organizace
 • podporované aktivity:
 1. poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 2. bilanční a pracovní diagnostika;
 3. motivační aktivity;
 4. rekvalifikace;
 5. rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 6. podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 7. zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 8. podpora flexibilních forem zaměstnání;
 9. doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 10. realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
 • povinné přílohy projektového záměru:
 1. Plná moc opravňující k jednání jménem žadatele
 2. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 3. Čestné prohlášení k ověření administrativní, finanční a provozní kapacity předkladatele dle výzvy ŘO OPZ 03_16_45-ITI
 4. Analýza cílové skupiny a popis zkušeností předkladatele projektu s cílovou skupinou
 5. Popis klíčových aktivit – jejich účel, obsah, způsob provádění (včetně časového rozvržení), vztah k rozpočtu, popis realizačního týmu a indikátroů
 6. Položkový rozpočet projektu
 • integrovanost: S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení musí věcně souviset minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb a vybrané slabé vazby koincidenční matice Strategie ITI OA. 
 • předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA
 • postup, jak podat žádost přes ITI je popsán zde

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace