Avízo výzvy Aplikace

13.03.2018

V návaznosti na vyhlášenou výzvu Řídicím orgánem OP PIK (zde) byla na jednání Řídicího výboru ITI projednána a Radou města Olomouce schválena výzva nositele ITI zaměřená na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Náležitosti výzvy:

 • vyhlášení výzvy: 16. 3. 2018
 • zahájení příjmu projektových záměrů: 30. 3. 2018
 • ukončení výzvy: 31. 8. 2018
 • alokace výzvy: 80 mil. Kč
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: max. 70 %
 • min. a max. výše dotace: 1 mil. Kč až 50 mil. Kč
 • realizace projektu na území Olomoucké aglomerace
 • oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty přípustné právní formy dle podmínek výzvy ŘO  APLIKACE – ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_173; 01_17_166
 • podporované aktivity: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • povinné přílohy projektového záměru:
  1. Plná moc opravňující k jednání jménem žadatele
  2. Doklady o právní subjektivitě žadatele
  3. Čestné prohlášení k oprávněnosti předkladatele dle výzvy ŘO  APLIKACE  - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_173; 01_17_166
  4. Rozpočet pro program Aplikace dle výzvy ŘO APLIKACE - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_173; 01_17_166
 • Integrovanost

S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby opatření 2.3.1 jsou s těmito opatřeními:

 • 1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů
 • 1.3.1 Poradenství pro malé a střední podniky
 • 2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce
  výzkumných organizací s aplikační sférou
 • 2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů,
  rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu

a/nebo s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr
s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA v rámci opatření 2.3.1.

 • předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA
 • postup, jak podat žádost přes ITI je popsán zde
 • veškeré dotazy směřujte na tematického koordinátora Bc. Ondřeje Lakomého, mob. 721 740 460, email: ondrej.lakomy@olomouc.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace