Avízo výzvy ŠKOLICÍ STŘEDISKA

16.01.2018

V návaznosti na vyhlášenou výzvu Řídicím orgánem OP PIK (zde) byla na včerejším jednání Řídicího výboru ITI projednána výzva nositele ITI zaměřená na školicí střediska. Výzva bude finálně schválena na Radě města Olomouce 23. 1. 2018. 

Předpokládané náležitosti výzvy:

 • vyhlášení výzvy: 25. 1. 2018
 • zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 2. 2018
 • ukončení výzvy: 31. 7. 2018
 • alokace výzvy: 60 mil. Kč
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: max. 50 %
 • min. a max. výše dotace: 0,5 až 5 mil. Kč
 • projekty jsou v režimu de minimis
 • realizace projektu na území Olomoucké aglomerace
 • oprávnění žadatelé: Podnikající fyzická nebo právnická osoba přípustné právní formy dle Výzvy ŘO ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_119, která bude působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury a která je malým nebo středním podnikem dle výzvy  ŘO ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_119
 • podporované aktivity:
 1. Výstavba nových školicích center.
 2. Rekonstrukce školicích center (rekonstrukce budov nebo jejich částí na školicí střediska).
 3. Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 4. Pořízení vzdělávacích programů.
 • povinné přílohy projektového záměru:
 1. Plná moc opravňující k jednání jménem žadatele
 2. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 3. Čestné prohlášení k oprávněnosti žadatele dle výzvy ŘO  ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_119.
 4. Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován
 5. Průzkum existence školicích středisek v okolí (na území ITI Olomoucké aglomerace) – pokud školicí kapacita existuje, uvede předkladatel důvody, proč ji nemůže využít
 6. Doklad (smlouva) o spolupráci se školami na území Olomoucké aglomerace po dobu udržitelnosti projektu (školení, praxe)
 7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby potvrzené stavebním úřadem (je-li relevantní)
 • Integrovanost

S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby opatření 1.2.2 jsou s těmito opatřeními:

1.1.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol

1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce/  Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce

1.3.1 Poradenství pro MSP

2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu

2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích

Popište vazbu mezi oběma projekty.

 • předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA
 • postup, jak podat žádost přes ITI je popsán zde
 • Vaše záměry doporučujeme předem konzultovat
 • veškeré dotazy směřujte na tematickou koordinátorku Jitku Gregorovou, mob. 731 695 698, email: jitka.gregorova@olomouc.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace