Avízo výzvy nositele ITI č. 22 NEMOVITOSTI

27.11.2017

Dnes, na svém 14. zasedání, projednal Řídicí výbor ITI výzvu Nemovitosti. Výzva bude finálně schválena na Radě města Olomouce dne 5. 12. 2017.

Očekávané podmínky výzvy nositele ITI:

 • datum vyhlášení výzvy: 7. 12. 2017
 • datum zahájení příjmu projektových záměrů: 15. 12. 2017
 • datum ukončení příjmu projektových záměrů: 28. 2. 2018
 • termíny konání pracovních skupin: 8. 2. 2018, 15. 3. 2018
 • termíny konání Řídicích výborů ITI: 26. 2. 2018 (pro pracovní skupinu 8. 2. 2018). 26. 3. 2018 (pro pracovní skupinu 15. 3. 2018) – Vyjádření o ne/souladu PZ s integrovanou strategií nalezne žadatel ve webové aplikaci nositele ITI do 10 pracovních dní
 • alokace: 300 mil. Kč (Nositel ITI může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení 130 % požadované dotace v přijatých projektových záměrech, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.)
 • míra podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %
 • oprávnění žadatelé: MSP
 • min. a max. výše dotace: min. 1 mil. Kč, max. 50 mil. Kč
 • území realizace: Olomoucká aglomerace
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
 • podporované aktivity: rekonstrukce objektu nebo revitalizace plochy pro vlastní podnikání
 • povinné přílohy:
  • Plná moc opravňující k jednání jménem žadatele (relevantní pouze v případě, že za žadatele jedná třetí osoba) - více informací zde.
  • Doklady o právní subjektivitě žadatele (stačí doložit prostou kopii, resp. scan nebo sjetinu dokladu).
  • Čestné prohlášení k oprávněnosti žadatele dle výzvy ŘO  NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118 a o registraci nemovitosti v rámci předkládaného projektu v Národní databázi brownfieldů. Vzor dokumentu je uveden v příloze č. 2 této výzvy (stačí doložit prostou kopii, resp. scan).
  • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení potvrzené stavebním úřadem, příp. jiný relevantní dokument. V případech, kdy projekt stavebnímu povolení nepodléhá, doloží žadatel sdělení stavebního úřadu potvrzující tuto skutečnost.
  • Situační nákres na podkladě katastrální mapy (s jasným vyznačením stávajícího a plánovaného stavu).
 • integrovanost: s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do slabých a/nebo silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA. Slabé a silné vazby opatření 1.4.1 jsou s těmito opatřeními:
  • 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce
  • 1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů
  • 1.3.1 Poradenství pro MSP
  • 2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu
  • 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích
  • 3.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti
  • 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
  • 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu
  • 3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
  • 3.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy
  • 3.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě
  • 3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob
  • 3.2.1 Předcházení vzniku odpadů
  • 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • Národní databáze brownfieldů: v době podání projektového záměru musí být všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu registrovány v Národní databázi brownfieldů, viz http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org. Žadatel dokládá formou čestného prohlášení.
 • Platnost vyjádření ŘV: doba platnosti „Vyjádření Řídicího výboru o souladu/nesouladu projektu se Strategií“ je 90 kalendářních dnů od konání ŘV ITI, který toto vyjádření vydal.

 

Předkladatel, který se chce ucházet o dotaci této výzvy, musí splnit také veškeré náležitosti výzvy ŘO  NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118. Výzva ŘO byla vyhlášena 13. 10. 2017 a je koncipována jako roční průběžná: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/nemovitosti---iti-olomouc-i--vyzva--232597/.  

Minimální počet bodů pro naplnění kritérií Výzvy ŘO  NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118 - minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií Výzvy a tím schválení projektu je 76, maximum je 100 bodů. Tato minimální bodová hranice pro schválení projektu je stanovena v návaznosti na výsledek věcného hodnocení projektů v I. Výzvě OP PIK  „Nemovitosti“ (č. výzvy dle MS2014+:  01_15_004).

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace