Avízo výzvy TECHNOLOGIE

30.08.2017

Nositel ITI Olomoucké aglomerace vyhlásí v pátek 1. 9. 2017 výzvu na Technologie z OP PIK. Bude se jednat o krátkou kolovou výzvu s odloženým příjmem žádostí, který bude zahájen 15. 9. 2017. Výzva bude ukončena 29. 9. 2017. Pracovní skupina, kde žadatelé představí své záměry, proběhne 12. 10. 2017. Řídicí výbor, který vydá Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií, proběhne 23. 10. 2017 a žadatelům bude do 10 pracovních dní vydáno toto Vyjádření prostřednictvím webové aplikace, kde žádost vyplňovali. Vyjádření bude rozesláno všem žadatelům v rámci jednoho Řídicího výboru ITI v jeden okamžik, o tomto budou žadatelé informování prostřednictvím emailu.

Alokace výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 35 mil. Kč. Míra podpory je 45 % a podpořeny budou projekty ve výši 3 až 10 mil. Kč dotace. Projekty musí být realizovány na území Olomoucké aglomerace a každý žadatel je oprávněn podat jeden projekt.

Specifika výzev:

  • integrovanost pouze v rámci Strategie ITI (došlo ke zpřísnění)
  • minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií Výzvy ŘO a tím schválení projektu je 88 bodů
  • výzva nositele ITI je kolová – soulad bude vydán projektům za 50 mil. Kč podle času odevzdání při splnění kritérií výzvy nositele. Nad tuto částku je žadatelům vydáno Vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Pokud žadatel splňuje všechna hodnoticí kritéria a nesoulad byl udělen pouze z důvodu převisu nad alokaci výzvy, je možné podat žádost o dotaci do IS KP14+ a být úspěšný. Pokud žadatel nesplní jakékoliv hodnoticí kritérium na úrovni výzvy nositele ITI, tj. u hodnoticího kritéria bude uvedeno NE, žádost bude zamítnuta také na úrovni řídicího orgánu OP PIK (resp. ZS ITI) s ohledem na hodnoticí kritérium č. 18 Projekt je v souladu s výzvou nositele Olomoucké aglomerace dle přílohy č. 2 výzvy řídicího orgánu.
  • výzva řídicího orgánu je průběžná – rozhoduje čas podání při splnění min. počtu bodů

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte tematickou koordinátorku Jitku Gregorovou, tel. 588 488 685, mob. 731 695 498, e-mail jitka.gregorova@olomouc.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace