Začínají se rozbíhat výzvy OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci

29.08.2017

Začátkem minulého týdne vylétla z hnízda první vlaštovka ve formě výzvy Technologie, kterou dne 22. 8. 2017 vyhlásil řídicí orgán OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci. Olomoucká aglomerace je tak druhou aglomerací, která může zahájit čerpání prostředků z OP PIK. Žadatelé, znalí výzev OP PIK, však nenaleznou výzvy na stránkách agentury API, jak jsou zvyklí, ale výzvy pro ITI jsou k dispozici pouze na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v záložce Výzvy OP PIK  2017 na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm. Proklikem se na ně zájemci dostanou také prostřednictvím webových stránek ITI Olomoucké aglomerace v záložce Výzvy/Výzvy zprostředkujícího subjektu.

Pro žadatele je tedy postup následující:

  1. Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP PIK – průběžné roční výzvy budou vyhlašovány pro každou aglomeraci samostatně, výzvy budou uveřejněny na stránkách ŘO OP PIK
  2. Vyhlášení výzvy nositele ITI – výzvy budou uveřejněny na webu ITI OA, úřední desce magistrátu města Olomouce a na webových stránkách  www.dotaceeu.cz
  3. Předložení projektového záměru do výzvy nositele ITI - http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit nový projektový záměr), žadatel se řídí výzvou nositele ITI (informace, které nejsou specifikovány ve výzvě nositele, vycházejí z výzvy ŘO)
  4. Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI – datum konání je uvedeno ve výzvě nositele ITI, účast je povinná (účast možné na základě plné moci delegovat na třetí osobu). Návrh vzoru plné moci je k dispozici v záložce Pro žadatele/Postup podání žádosti přes ITI - podnikání.
  5. Jednání Řídicího výboru ITI – Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií  jsou v rámci jednoho řídicího výboru nahrána do webové aplikace všem žadatelům v jeden okamžik, a to do pracovních 10 dní od jeho konání, tak aby byl zajištěn rovný přístup.
  6. Předložení plné žádosti o podporu do výzvy ŘO OP PIK v https://mseu.mssf.cz/ - upozorňujeme, že vyjádření Řídicího výboru je povinnou přílohou k žádosti o podporu a původní projektový záměr musí být totožný s informacemi uvedenými v žádosti o podporu předložené v IS KP14+ (přípustné odchylky – v plné verzi žádosti je možné navýšit indikátory a/nebo snížit dotaci).
  7. Hodnocení žádostí v IS KP14+ probíhá Zprostředkujícím subjektem ITI OA - hodnoticí kritéria, dle kterých bude žádost posuzována, budou zveřejněna na webových stránkách OP PIK v okamžiku vyhlášení příslušné výzvy. Minimální bodová hranice přípustnosti pro projekty ITI je vyšší než u individuálních projektů (např. u výzvy Technologie je to 88 bodů ze 100 bodů – všechny bodové hranice jsou uvedeny v záložce Pro žadatele/Postup podání žádosti přes ITI - podnikání).

Harmonogram výzev nositele ITI bude dnes projednán na Radě města Olomouce a během několika následujících dní bude uveřejněn na těchto webových stránkách v záložce Výzvy/Harmonogram. Výzvy nositele ITI budou vyhlašovány jako krátké kolové (v případě výzev Technologie a Služby infrastruktury) nebo tříměsíční průběžné u ostatních výzev od září 2017 do ledna 2018. U všech výzev pro podnikatele bude odloženo zahájení příjmu žádostí cca o čtrnáct dní tak, aby byl zajištěn rovný přístup k informacím.

Řídicí výbor ITI vydává Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií až do výše alokace finančních prostředků specifického cíle operačního programu pro danou aglomeraci podle data zafinalizování projektové žádosti ve webové aplikaci. Nad tuto částku je žadatelům vydáno Vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Pokud žadatel splňuje všechna hodnoticí kritéria a nesoulad byl udělen pouze z důvodu převisu nad alokaci výzvy, je možné podat žádost o dotaci do IS KP14+ a být úspěšný. Pokud žadatel nesplní jakékoliv hodnoticí kritérium na úrovni výzvy nositele ITI, tj. u hodnoticího kritéria bude uvedeno NE, žádost bude zamítnuta také na úrovni řídicího orgánu OP PIK (resp. ZS ITI) s ohledem na hodnoticí kritérium č. 18 Projekt je v souladu s výzvou nositele Olomoucké aglomerace dle přílohy Výzvy ŘO Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů. Na úrovni výzvy nositele ITI tedy nerozhoduje čas podání, ale splnění hodnoticích kritérií výzvy nositele ITI. Opak platí u výzev ŘO, kdy mimo získání minimálního počtu bodů, které je vyšší než u národních výzev, bude zásadní časové hledisko, jelikož jsou všechny výzvy ŘO vyhlášeny jako průběžné. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace