Jak podat žádost v ITI – návod pro podnikatele

14.02.2017

1.Předběžný zájem (mapování absorpční kapacity) – nositel ITI (Statutární město Olomouc) důrazně doporučuje konzultovat projektové záměry ještě před podáním žádosti a to prostřednictvím webové aplikace http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vyplnit nový předběžný záměr), kde žadatel nezávazně vyplní formulář. Získané informace slouží jako podklad pro vyhlášení výzvy, nastavení alokace výzvy a úpravu specifických podmínek výzvy (např. max. a min. výše způsobilých výdajů, termín vyhlášení výzvy a podobně). Nositel ITI také může žadatele upozornit na skutečnost, že jeho záměr není v souladu s integrovanou strategií a žadatel má tak prostor svůj záměr vhodně upravit. Sběr záměrů probíhá do vyhlášení výzvy nositele.

2.Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako řídicí orgán vyhlásí výzvy pro ITI, dle harmonogramu: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/harmonogram-vyzev-op-pik-pro-rok-2017--222451/. Výzvy budou koncipovány jako průběžné (3/2017 – 2/2018) a budou vycházet z parametrů výzev pro individuální projekty. Pro výzvy ITI byla nastavena minimální bodová hranice, kterou musí integrované projekty dosáhnout, aby mohly být podpořeny.  Výzvy by měly být vypsány pro celou aglomeraci (bez dalšího omezení místa realizace). Pro Olomouckou aglomeraci budou v roce 2017 vypsány tyto výzvy:

Program podpory

Opatření ITI

Alokace výzvy

mil. Kč

Minimální bodová hranice přípustnosti

Výzva ŘO pro ITI bude vycházet z výzvy ŘO pro individuální projekty č.:

Školicí střediska

1.2.2

60

62

2

Technologie

1.3.1

35

88

4

Nemovitosti

1.4.1

300

76

2

Služby infrastruktury

2.2.1

262

67,5 (bude upřesněno)

3

Potenciál

2.3.1

150

72

3

Aplikace

2.3.1

80

65

3

Inovace – Inovační projekt

2.3.1

240

69

3

Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

2.3.1

30

neprobíhá bodové hodnocení

2

3.Vyhlášení výzvy nositele ITI – po vyhlášení výzvy řídicího orgánu vyhlásí výzvy také nositel ITI. Jeho výzvy vycházejí z výzev řídicího orgánu a nositel může výzvy dále upravit v souladu se Strategií ITI OA a na základě zmapované absorpční kapacity. Součástí výzvy jsou hodnoticí kritéria pro posouzení souladu projektového záměru se Strategií ITI Olomoucké aglomerace, na základě kterých bude hodnocen podaný záměr. Součástí hodnocení je i tzv. integrovanost, kdy projekt musí souviset s dalšími projekty na území aglomerace v rámci stejného opatření a/nebo jiných opatření v rámci silných vazeb koincidenční matice, viz Strategie ITI OA, str. 294 http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie (silné vazby jsou označeny číslicí 2, programy podpory spadají do jednotlivých opatření ITI dle tabulky výše). Tato vazba musí být popsána v projektovém záměru. Popisované projekty mohou být již zrealizovány, v realizaci nebo plánovány. Projekty mohou být financovány z různých zdrojů (fondy EU, soukromé zdroje apod.).

4.Projektový záměr – žadatel podá projektový záměr do vyhlášené výzvy nositele ITI prostřednictvím webové aplikace http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit nový projektový záměr) do termínu uvedeného ve výzvě.

5.Prezentace záměru na pracovní skupině – žadatel je pozván na konání příslušné pracovní skupiny, kde prezentuje záměr (žadatel obdrží vzor prezentace). Žadatel může k prezentaci pověřit svého zástupce. Členové pracovní skupiny dávají doporučení či nedoporučení pro vydání rozhodnutí ŘV ITI.

6.Jednání Řídicího výboru ITI OA – řídicí výbor na základě hodnocení projektového záměru dle hodnoticích kritérií vydá Rozhodnutí o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI OA.

7.Žádost o dotaci – žadatel vyplní žádost o dotaci v aplikaci https://mseu.mssf.cz/. Postup je stejný jako při individuální výzvě. Navíc je požadováno rozhodnutí řídicího výboru jako povinná příloha. Hodnocení projektů provádí zprostředkující subjekt ITI. Veškerá komunikace probíhá formou depeší prostřednictvím MS2014+, tak jako u individuálních výzev.

Upozorňujeme žadatele, že poradenské agentury nemají zkušenosti s žádostmi přes ITI a mohou podávat neaktuální nebo mylné informace. V případě dotazů se obraťte na tematickou koordinátorku Jitku Gregorovou: jitka.gregorova@olomouc.eu; tel. 588 488 685, mob. 731 695 498.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace