Změny v integrovaných projektech ITI Olomoucké aglomerace

Posuzování změn v integrovaných projektech naplňujících strategii ITI OA probíhá obdobným způsobem jako u ostatních projektů v rámci standardních výzev. Podstatné změny se vždy řídí definicí podstatných změn v jednotlivých řídících dokumentech relevantních programů.

Žadatel/příjemce dokládá jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu vyjádření nositele ITI OA. Nositel ITI OA vydává vyjádření k podstatné změně na následujícím formuláři: Šablona žádosti o změnu integrovaného projektu

 

Vyjádření nositele ITI k žádosti o změnu integrovaného projektu

Žadatel/příjemce ve formuláři vyplní příslušné identifikační údaje a parametry změny, vč. zdůvodnění, a naskenovaný formulář s podpisem oprávněné osoby zašle nositeli ITI OA nejprve elektronicky (e-mailem na příslušného tematického koordinátora) minimálně 3 pracovní dny před jednáním Řídícího výboru ITI OA a následně doručí originál do 5 pracovních dnů od jeho odeslání e-mailem jedním z následujících způsobů:

  1. fyzicky na sekretariát ITI Olomoucké aglomerace (odbor evropských projektů, Palackého 14, Olomouc) nebo
  2. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo,
  3. prostřednictvím datové schránky, včetně elektronického podpisu statutárního zástupce předkladatele, ID: kazbzri.

Nositel ITI OA žádost o změnu integrovaného projektu posoudí a v případě, že se jedná o podstatnou změnu projektu, která:

  1. prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,
  2. snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu,

vydá žadateli/příjemci vyjádření Řídicího výboru ITI OA. Upozorňujeme žadatele/příjemce, že jednání ŘV ITI se konají přibližně jednou měsíčně. Termíny jednání Řídicího výboru ITI OA jsou uvedeny zde. Nositel ITI OA nemůže žadateli/příjemci garantovat projednání žádosti o změnu v integrovaném projektu na ŘV ITI OA v případě, že bude doručena elektronicky ve lhůtě kratší než 3 pracovní dny před zasedáním ŘV ITI OA. 

V případě, že se jedná o podstatnou změnu projektu, která:

  1. snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
  2. snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
  3. mění finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky),
  4. zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
  5. zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

může řídicí orgán stanovit ve své řídicí dokumentaci, že žadatel/příjemce za této situace dokládá namísto „vyjádření Řídicího výboru ITI OA k žádosti o změnu integrovaného projektu“ jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu „vyjádření manažera ITI, že podstatná změna nezakládá změnu vyjádření řídicího výboru ITI“.

V tomto případě vydá nositel ITI OA vyjádření manažera ITI OA k požadované změně zpravidla do 5 pracovních dnů od doručení originální verze formuláře.

Signatář žádosti o změnu svým podpisem následně stvrzuje, že finalizovaná žádost o změnu v ISKP14+ se ve všech parametrech shoduje s tou, kterou předložil k vyjádření nositeli IN. Řídicí orgán při svém rozhodování o změně integrovaného projektu přihlédne ke stanovisku ŘV ITI, nicméně toto stanovisko není pro řídicí orgán závazné a konečné rozhodnutí o změně integrovaného projektu je plně v kompetenci příslušného řídicího orgánu.  

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace