Změny v integrovaných projektech ITI Olomoucké aglomerace

 

Posuzování změn v integrovaných projektech naplňujících strategii ITI OA probíhá obdobným způsobem jako u ostatních projektů v rámci standardních výzev. Podstatné změny se vždy řídí definicí podstatných změn v jednotlivých řídících dokumentech relevantních programů.

Žadatel/příjemce dokládá jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu vyjádření nositele ITI OA u změn popsaných níže. Nositel ITI OA vydává vyjádření k podstatné změně na následujícím formuláři: Šablona žádosti o změnu integrovaného projektu

Vyjádření nositele ITI k žádosti o změnu integrovaného projektu

Žadatel/příjemce ve formuláři vyplní příslušné identifikační údaje a parametry změny, vč. zdůvodnění, a naskenovaný formulář s podpisem oprávněné osoby zašle nositeli ITI OA nejprve elektronicky (e-mailem na příslušného tematického koordinátora) minimálně 5 pracovních dnů před jednáním Řídícího výboru ITI OA a následně doručí originál do 5 pracovních dnů od jeho odeslání e-mailem jedním z následujících způsobů:

 1. fyzicky na sekretariát ITI Olomoucké aglomerace (Magistrát města Olomouce, odbor evropských projektů, Palackého 14, Olomouc) nebo
 2. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo,
 3. prostřednictvím datové schránky, včetně elektronického podpisu statutárního zástupce předkladatele, ID: kazbzri.

Nositel ITI OA žádost o změnu integrovaného projektu posoudí a v případě, že se jedná o podstatnou změnu projektu, která:

 1. prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,
 2. snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
 3. mění (zpožďuje) finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky),

vydá žadateli/příjemci vyjádření Řídicího výboru ITI OA. Upozorňujeme žadatele/příjemce, že jednání ŘV ITI se konají přibližně jednou měsíčně. Termíny jednání Řídicího výboru ITI OA jsou uvedeny zde. 

Nositel ITI OA nemůže žadateli/příjemci garantovat projednání žádosti o změnu v integrovaném projektu na ŘV ITI OA v případě, že bude doručena elektronicky ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před zasedáním ŘV ITI OA. Nositel ITI OA zároveň silně doporučuje konzultovat změnu v integrovaném projektu předem s příslušným tematickým koordinátorem.

V případě, že se jedná o podstatnou změnu projektu, která:

 1. snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
 2. snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
 3. mění (urychluje) finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky),
 4. zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
 5. zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

může řídicí orgán stanovit ve své řídicí dokumentaci, že žadatel/příjemce za této situace dokládá namísto „vyjádření Řídicího výboru ITI OA k žádosti o změnu integrovaného projektu“ jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu „vyjádření manažera ITI, že podstatná změna nezakládá změnu vyjádření řídicího výboru ITI“.

V tomto případě vydá nositel ITI OA vyjádření manažera ITI OA k požadované změně zpravidla do 5 pracovních dnů od doručení originální verze formuláře.

Signatář žádosti o změnu svým podpisem následně stvrzuje, že finalizovaná žádost o změnu v ISKP14+ se ve všech parametrech shoduje s tou, kterou předložil k vyjádření nositeli IN. Řídicí orgán při svém rozhodování o změně integrovaného projektu přihlédne ke stanovisku ŘV ITI, nicméně toto stanovisko není pro řídicí orgán závazné a konečné rozhodnutí o změně integrovaného projektu je plně v kompetenci příslušného řídicího orgánu. 

Jestliže změna integrovaného projektu zakládá změnu integrované strategie, předloží nositel ITI žádost o změnu integrované strategie na příslušný ŘO a až po jejím schválení bude vydáno nositelem ITI OA vyjádření Řídícího výboru ITI OA.

U ostatních změn v IROP nedokládá žadatel/příjemce žádné vyjádření nositele ITI.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace